ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Általános feltételek

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.2 Jelen dokumentum célja, hogy KOMA Kovác Martin, mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen "Adatkezelő") leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. Mind ezt a 18/2018 t.k. a személyes adatok védelme és további módosításai alapján (a továbbiakban "Törvény"). 

1.3 Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen -jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

1.4 Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

1.5 Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a komaleather.eu hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az adatkezelő adatai :

KOMA Kovác Martin

cím: Kertészeti 6., 048 01 Rožňava

email: info@komaleather.eu

tel.: 421944 159 910


II. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

1. Személyes adatnak számít bármely információ az azonosított vagy azonosítható személyről. Azonosítható személy olyan személy, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy jellegzetes azonosítón keresztül, például név, azonosító szám, helyszín adatok, hálózati azonosító, vagy hivatkozás a személy egy vagy több speciális, fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális elemére.

2. Az üzemeltető nem nevezet ki felelős személyt a személyes adatok védelmére.

3. Adatkezelés jogalapja:

3.1. a szerződés teljesítése Ön és az adatkezelő között, a Törvény 13.§ 1 cikk  (b) betű alapján

3.2. direkt marketing mint jogos érdek (különös hangsúllyal a kereskedelmi kommunikációra, hírlevelekre) a Törvény 13.§ 1 cikk (f) betű alapján.

4. A feldolgozott személyes adatok célja

4.1 a megrendelés feldogozása , valamint a szerződésből való jogok, illetve kötelezettségek gyakorlása. A rendelésnél követelve vannak azok a személyes adatok, amelyek nélkül nem lenne sikeres a rendelés feldolgozása (név, cím, elérhetőség). A személyes adatok szükséges követelmény a szerződés teljesítéséhez, ezek nélkül az adatkezelő nem képes a szerződést megkötni vagy teljesíteni. 

4.2 az ügyféllel való kereskedelmi kommunikáció, illetve egyéb marketing tevékenység.

5. Az adatkezelő nem hoz egyéni döntést a Törvény 28. § értelmében.

6. Adatkezelő a 3. és a 4. pontokban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a hatályos jogszabályok szerint végzi.

7. A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

8. Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

9. Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.


III. A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

1. A kezelt adatok őrizve vannak és fel vannak használva a szerződésből való jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, a szerződés időtartama alatt és még legfeljebb 5 évig a szerződés megszűnése óta.

2. A megőrzési idő lejártakkor az adatkezelő a személyes adatokat törli.


IV. Az adatok  tárolásának módja és biztonsága

1. Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen a Webnode által megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

1.1 sértetlenségéről, az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

1.2 bizalmasságáról, kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

1.3 rendelkezésre állásáról, az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

2. Adatkezelő a kezelt adatokat:

2.1 szervezeti, működési,

2.2 fizikai biztonsági,

2.3 információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.


V. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

2. Adatfeldolgozásnál közreműködő harmadik felek lehetnek:

2.1  szerződés alapján szállítást, szolgáltatást vagy fizetési szolgáltatásokat nyújtó személy/ek,

2.2 a webshop szolgáltatást biztosító személyek (Webnode)

2.3 marketing szolgáltatásokat nyújtó személyek


VI. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan - többek között - a következőkben leírt jogokkal élhet.

1. Az Érintett hozzáféréshez való joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

1.1 az adatkezelés céljai;

1.2 az Érintett személyes adatok kategóriái;

1.3 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

1.4 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

1.5 az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

1.6 panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

1.7 ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

1.8 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

2. Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

3. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

3.1 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

3.2 az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3.3 az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

3.4 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

3.5 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

3.6 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

4.1 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

4.2 az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

4.3 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4.4 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

6. Tiltakozás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a I. cikk 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.


VII. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Frissítve 2019.03.01